Kullamäe asulakoht

Asulakoht asub Emajõe kaldast 180 m lõuna suunas soost vaevumärgatavalt esilekerkival kühmul, mida rahvasuus tuntakse nime all „Kullamägi“

Arheoloogiliselt on asulakohta uuritud mitmel korral. 1939 aastal kaevas R. Indreko kühmule ja selle ümbrusesse seitse prooviauku. Leiti savinõukilde ning mõningaid tulekivist esemeid. 1951 ja 1952 aastal uuris asulakohta L. Jaanits. Asulakoha iseloomu ja ulatuse selgitamiseks kaevati kühmul ja selle ümbruses 14 erineval kohal. Läbi uuritud ala kogupindala oli 224 ruutmeetrit.

Asulakoha eksisteerimise ajal on kühm ulatunud ümbritsevast soost tunduvalt kõrgemale kui praegu ning on olnud vastavalt kuivem. Kühmu nõlvadel on kultuurkiht kaetud turbaga, kühmu lael aga ainult kamaraga. Kultuurkihi paksus asulakohal on erinev, kõige paksem on kultuurkiht kühmu kirdeotsa jõepoolsel nõlval ulatudes 50-60 sentimeetrini. Asulakoha ulatus on edela-kirde suunas umbkaudselt 170-180 meetrit, loode-kagu suunas 80-90 meetrit. Asulakoha pindala on umbes 10000 ruutmeetrit. Kogu asulakoha territoorium ei olnud asustatud üheaegselt. Algselt on asustus paiknenud kühmu jõepoolsel nõlval, mis toona ei olnud veel turbaga kaetud. Turbakatte paksenedes ja kühmu nõlva mööda kõrgemale kasvades on ka asula nihkunud järk järgult kõrgemale. Hiliseimas etapis on asula olnud ainult kühmu lael. Antud teooriat toetab eri vanusega leidude, iseäranis keraamika paiknemine kultuurkihis.

Asulakohalt leitud esemetest tasub ära märkida kahe silmaga kirve katkendid, kivitalvad, tulekivist valmistatud nooleotsad, kaks tulekivist valmistatud heiteoda katket. Lisaks on leitud tulekivist kõõvitsaid, väikseid nuge, teravikke, uuritsaid. Luuesemeid on leitud väga napilt.

Kullamäel on elatud alates kolmanda aastatuhande teisest poolest kuni esimese aastatuhande esimese pooleni e.Kr. Kullamäe asulakohal on palju ühiseid jooni Akali asulakohaga, mis jääb 2,5 kilomeetrit ida poole. Akali asulakohaga on asustus Kullamäel hilisem ning tunduvalt vaesem leidude, iseäranis luuesemete poolest. On tõenäoline, et Kullamäe asulakoht on vahete vahel olnud mahajäetud ning siis jälle uuesti asustatud.

Asulakoht on Muinsuskaitse all ning kaevetööd saavad toimuda ainult Muinsuskaitseameti loal. Kuultuurimälestiste riikliku registri number 12866 Kiviaja asulakoht “Kullamägi”.

Lisainfot: www.muinas.ee