Jaunumi

Projekta partneri iepazīstas ar Ludzas novada arheoloģiskajiem pieminekļiem

No 27. -29. augustam pārrobežu projekta “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai” ietvaros notika arheoloģisko pieminekļu apsekošana Ludzas novadā, kurā piedalījās projektā iesaistītie Latvijas, Igaunijas un Krievijas projekta partneri. Pieminekļu apsekošanu organizēja LU Latvijas vēstures institūts (koordinatore A.Vilcāne) sadarbībā ar Ludzas pašvaldību (koordinatore T.Juškāne). Apsekošanā piedalījās arheologi, studenti, muzeju darbinieki – kopumā 10 dalībnieki. Priekšstatu par Ludzas novada vēsturi un kultūrvēsturi pasākuma dalībniekiem bija iespēja iegūt, iepazīstoties ar Ludzas Novadpētniecības muzeja arheoloģisko un vēstures ekspozīciju. Pieminekļu apsekošanas maršrutu izstrādāja A.Vilcāne, tos dabā atrast palīdzēja Ludzas NM speciāliste A.Zīmele un VAS “Latvijas valsts meži” speciālists Jānis Latišenko.

Neskatoties uz dažbrīd ne visai labvēlīgiem laika apstākļiem un dažviet grūti izbraucamiem ceļiem kopumā tika apskatīti 30 pieminekļi Pildas, Nukšu, Istras, Pureņu, Isnaudas pagastā, kā arī pašā Ludzas pilsētā. Igaunijas un Krievijas arheologiem bija iespēja iepazīties ar dažādu periodu dzīvesvietām (akmens laikmeta apmetnēm, metālu perioda pilskalniem, viduslaiku pili Ludzā), ar dažāda veida apbedījumu vietām- līdzenajiem senkapiem, uzkalniņu kapiem, viduslaiku kapsētām, kā arī kulta vietu-Pātarovas Velna pēdas akmeni.

Kaimiņzemju arheoloģisko pieminekļu iepazīšana arheologiem ļauj izprast gan arheoloģisko pieminekļu saglabāšanas un aizsardzības problēmas, gan risināt zinātniskas problēmas, kā, piemēram, kultūru izplatību, apdzīvotības intensitāti, apbedīšanas tradīcijas, to izmaiņas laikā un telpā u.c. jautājumus.

Projekta partneri pārrunāja arī projekta gaitu un precizēja projekta laika grafiku atlikušajam laika periodam.

Teksts un foto: A.Vilcāne, projekta un valsts koordinatore

Arheoloģiskie izrakumi Alūksnes novada Spieķu senkapos un izrakumu noslēguma skate

Laikā no 28. jūlija līdz 8. augustam Latvijas –Igaunijas- Krievijas pārrobežu projekta „Arheoloģija, vara, sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” ietvaros LU Latvijas vēstures institūts veica arheoloģiskos pārbaudes izrakumus Alūksnes novada Ziemeru pagasta Spieķu senkapos. No projekta grupas izrakumos piedalījās R.Brūzis, A.Vilcāne, I.Doniņa, E.Guščika, M.Petrova, R.Olava. Izrakumus vadīja I.Doniņa. Izrakumos strādāja arī pieaicinātie arheologi ar pieredzi (eksperti), kā arī brīvprātīgie-LU Vēstures fakultātes studenti un vairāki jaunieši, kuriem interesē arheoloģija.

Izrakumu mērķis-senkapu hronoloģijas un pieminekļa robežu precizēšana, arheoloģijas popularizēšana vietējai sabiedrībai.

Izrakumu laikā tika izpētīts ap 60 m² no senkapu teritorijas, atsegti 6 apbedījumi ar kapa piedevām, un viena kapa bedre, kurā liecības par apbedījumu netika konstatētas. Viens no atsegtajiem kapiem bija ugunskaps.  Vairumam atsegto apbedījumu kapa orientācija Z-D virzienā, kas nav raksturīga mirušo apbedīšanas tradīcija ne senajiem latgaļiem, ne kristīgajās kapsētās. Apbedītajiem kapā līdzi doti dzelzs naži, pakavsaktas, no stikla krellītēm un bronzas zvārguļiem darinātas kaklarotas, bronzas vairogveida gredzeni un gredzeni ar imitēti vītu priekšpusi. Konstatētais kapa inventārs un savrupatradumi datējami ar 13.-15.gs.

Izrakumu noslēgumā 7.augustā lauka apstākļos tika noorganizēta izrakumu noslēguma skate. Alūksniešiem un citiem interesentiem
bija iespēja iepazīties ar izrakumos iegūtajiem atradumiem, pavērot izrakumu procesu, aplūkot atsegtos apbedījumus in situ. Ar projekta mērķiem un aktivitātēm iepazīstināja projekta vadītājs R.Brūzis, par izrakumu rezultātiem pastāstīja projekta partnera un valsts koordinatore A. Vilcāne, bet izrakumu laukumus izrādīja projekta speciāliste un izrakumu vadītāja I.Doniņa. Uz pasākumu bija ieradušies gan vietējie iedzīvotāji, gan arī Alūksnes domes pārstāvji, Alūksnes muzeja speciālisti, vietējās preses žurnālisti. Pasākumā piedalījās arī Vidzemes reģiona pieminekļu inspektore S.Dundure. Kopumā pasākumā bija klāt 47 cilvēki.

 

Foto: A.Vilcāne, R.Olava

Teksts: A.Vilcāne, valsts un projekta partnera koordinatore

Arheoloģijas dienas lasījums „Izrakumi pie Šlokenbekas muižas”

2014. gada 16. maijā Tukumā, Durbes pilī notika ikgadējie lasījumi „Arheoloģiskie izrakumi Tukuma novadā un tā apkārtnē 2013. gadā”. To mērķis – informēt lokālo Tukuma un tā apkārtējo novadu sabiedrību par svarīgākajiem atklājumiem 2013. gadā, kā arī nepieciešamību aizsargāt arheoloģisko mantojumu. Informācijas dienas ietvaros projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība” vadītājs Rūdolfs Brūzis prezentēja ziņojumu „Izrakumi pie Šlokenbekas muižas”. Ziņojumu noklausījās 49 pasākumu dalībnieki, to vidū Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma 2. vidusskolas 10. – 11. klases skolnieki, vēstures skolotāji, Tukuma muzeja darbinieki, arheologi un citi interesenti. Pēc ziņojuma, diskusijas laikā tika apspriesti vairāki ar Tukuma novada arheoloģiskā mantojuma aizsardzību saistīti jautājumi. Pasākuma laikā visi klātesošie saņēma informatīvās lapas „Kas apdraud arheoloģisko mantojumu” un „Šlokenbekas muiža”.

Teksts un foto: R.Brūzis, projekta vadītājs