Arheoloģiskie izrakumi Alūksnes novada Spieķu senkapos un izrakumu noslēguma skate

Laikā no 28. jūlija līdz 8. augustam Latvijas –Igaunijas- Krievijas pārrobežu projekta „Arheoloģija, vara, sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” ietvaros LU Latvijas vēstures institūts veica arheoloģiskos pārbaudes izrakumus Alūksnes novada Ziemeru pagasta Spieķu senkapos. No projekta grupas izrakumos piedalījās R.Brūzis, A.Vilcāne, I.Doniņa, E.Guščika, M.Petrova, R.Olava. Izrakumus vadīja I.Doniņa. Izrakumos strādāja arī pieaicinātie arheologi ar pieredzi (eksperti), kā arī brīvprātīgie-LU Vēstures fakultātes studenti un vairāki jaunieši, kuriem interesē arheoloģija.

Izrakumu mērķis-senkapu hronoloģijas un pieminekļa robežu precizēšana, arheoloģijas popularizēšana vietējai sabiedrībai.

Izrakumu laikā tika izpētīts ap 60 m² no senkapu teritorijas, atsegti 6 apbedījumi ar kapa piedevām, un viena kapa bedre, kurā liecības par apbedījumu netika konstatētas. Viens no atsegtajiem kapiem bija ugunskaps.  Vairumam atsegto apbedījumu kapa orientācija Z-D virzienā, kas nav raksturīga mirušo apbedīšanas tradīcija ne senajiem latgaļiem, ne kristīgajās kapsētās. Apbedītajiem kapā līdzi doti dzelzs naži, pakavsaktas, no stikla krellītēm un bronzas zvārguļiem darinātas kaklarotas, bronzas vairogveida gredzeni un gredzeni ar imitēti vītu priekšpusi. Konstatētais kapa inventārs un savrupatradumi datējami ar 13.-15.gs.

Izrakumu noslēgumā 7.augustā lauka apstākļos tika noorganizēta izrakumu noslēguma skate. Alūksniešiem un citiem interesentiem
bija iespēja iepazīties ar izrakumos iegūtajiem atradumiem, pavērot izrakumu procesu, aplūkot atsegtos apbedījumus in situ. Ar projekta mērķiem un aktivitātēm iepazīstināja projekta vadītājs R.Brūzis, par izrakumu rezultātiem pastāstīja projekta partnera un valsts koordinatore A. Vilcāne, bet izrakumu laukumus izrādīja projekta speciāliste un izrakumu vadītāja I.Doniņa. Uz pasākumu bija ieradušies gan vietējie iedzīvotāji, gan arī Alūksnes domes pārstāvji, Alūksnes muzeja speciālisti, vietējās preses žurnālisti. Pasākumā piedalījās arī Vidzemes reģiona pieminekļu inspektore S.Dundure. Kopumā pasākumā bija klāt 47 cilvēki.

 

Foto: A.Vilcāne, R.Olava

Teksts: A.Vilcāne, valsts un projekta partnera koordinatore