Jaunumi

Informācijas dienas Alūksnes novada skolotājiem un skolēniem

2013. gada 30. oktobrī Igaunijas –  Latvijas – Krievijas pārrobežu projekta „Arheoloģija, vara, sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” ietvaros LU Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vēstures skolotāju Ivetu Mikijansku noorganizēja informācijas dienu Alūksnes un Apes novada vēstures skolotājiem. Projekta vadītājs Guntis Gerhards nolasīja lekciju par bioarheoloģiju un tās nozīmi Latvijas un pasaules vēstures izpētē.

Projekta vadītājs Guntis Gerhards

Lekcijā tika akcentēti jaunākie bioarheoloģijas pētījumi un to izmantošanas iespējas skolēnu vēstures mācību programmu apguvē un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Diskusiju laikā tika pārrunāta Latvijas aizvēstures periodizācijas problemātika un uzsvērta nepieciešamība vairāk informēt skolēnus par arheoloģiju un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Pasākumā piedalījās 11 skolotāji.

Savukārt, lai palīdzētu jauniešiem izprast kultūras mantojuma būtību un skaidrotu tā aizsardzības nepieciešamību 27. un 28. novembrī Guntis Gerhards tikās ar Alūksnes novada vidusskolas un Alūksnes E.Glika valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēniem. Nolasīto lekciju tēma bija saistīta ar arheoloģiju, arheoloģiskajiem pieminekļiem un Alūksnes novada arheoloģisko mantojumu.

Kādas zinātņu nozares pēta zemes un sabiedrības attīstību un vēsturi un arheoloģijas vieta šo zinātņu nozaru vidū? Kas ir arheoloģija, ko un kā pēta arheologi, kādas arheoloģijas zinātnes nozares pastāv mūsdienās? Tie bija jautājumi, kas tika aplūkoti stāstījumā. Skolēni tika iepazīstināti arī ar Alūksnes novada arheoloģisko pieminekļu grupām, to saglabāšanas nepieciešamību. Īpaša uzmanība tika veltīta jautājumam par postu, ko nodara senvēsturei mantrači. Alūksnes novada vidusskolā stāstījumu noklausījās 45, bet Alūksnes ģimnāzijā- 68 skolēni un skolotāji.

Teksts un foto: G.Gerhards, projekta vadītājs; A.Vilcāne, valsts un projekta koordinatore

 

 

День археологии в Лудзенской средней школе

Вы бы хотели узнать, какие украшения носили древние латгалы? Участники «Дней археологии», недавно прошедших в Лудзенской средней школе №2, смогли не только увидеть, но подержать в руках и даже примерить древние фибулы (сакты), кольца, браслеты, подвески и другие украшения, найденные когда-то археологами во время раскопок. Сотрудники Лудзенского Краеведческого музея не только познакомили ребят с хранящимися в фондах артефактами, но и рассказали о том, как и где проводятся раскопки, какими качествами должен обладать человек, решивший стать археологом. «Дни археологии» прошли в рамках международного проекта Nr.ELRI-191 «АРХЕОЛОГИЯ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО: сотрудничество для сохранения археологического наследия»

Для современных людей, разделенных различными факторами социального, экономического, политического характера, присущих нашему обществу, и ищущих пути к объединению, международная программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках проекта Nr.ELRI-191 «АРХЕОЛОГИЯ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО: сотрудничество для сохранения археологического наследия» дает прекрасные возможности для создания партнерских отношений в области культуры.

Программа проекта расчитана на 32 месяца, ее реализация начата в 2012 году. Каждый из 9 партнеров-участников проекта за это время должен осуществить многие задачи и возложенные на него функции. От латвийской стороны в проекте участвуют Институт истории Латвии, Алуксненский музей и Лудзенский краевое самоуправление, которое представляет Лудзенский Краеведческий музей.

Программа этого международного проекта интересна еще и тем, что дает новый импульс для изучения и популяризации археологических памятников стран – участниц проекта.

Несмотря на то, что в повседневной жизни нам не приходится сталкиваться напрямую с археологией, тем не менее каждому из нас интересно окутанное тайной прошлое древних народов. Люди с интересом смотрят фильмы об исчезнувших городах, гробницах фараонов, бесценных кладах и сокровищах, о которых нам стало известно благодаря открытиям археологов.

Земля Латгалии хранит не менее интересные свидетельства о прошлом этого края. Древние могильники и городища латгалов, изученные в свое время археологами, к сожалению, мало известны людям, не связанным с историей. Зачастую человек, отдыхающий на пляже Цирмского озера, даже не подозревает, что всего лишь в нескольких метрах от него находится древний могильник Латгалов – Кивты. Познакомить с археологическими памятниками Лудзенского края и найденными во время их раскопок артефактами – главная задача «Дней археологии», организуемых музем.  Первые мероприятия в рамках «Дней археологии» были проведены в Лудзенской средней школе № 2. В них участовали педагоги и учащиеся 9-11 классов. Участники мероприятия смогли не только увидеть древние украшения и предметы быта, но и подержать их в руках, ощутив свою связь с наследием предков.

Valerijs Dzevaltovskis

Ludza Museum

Arheoloģijas pieminekļu apzināšana Alūksnes novadā un partneru tikšanās

19.septembrī projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas apsekoja vairākus Alūksnes novada arheoloģijas pieminekļus, kas bija turpinājums 16.septembrī uzsāktajai kopīgai partneru arheoloģijas pieminekļu apsekošanai Pleskavas un Izborskas apkaimē pa viduslaiku satiksmes ceļa Pleskava – Izborska –Alūksne trasi.

 

Latvijas pusē tika apsekoti Klementīnes, Staburovas un Fiku senkapi Pededzes pagastā, Garjuru senkapi Jaunalūksnes pagastā un Spieķu senkapi Ziemeru pagastā, kā arī Nametkalna  un Siseņu pilskalns.

Pateicoties igauņu jauno arheologu acīgumam Siseņu pilskalnā vienā no nesenām rakumu bedrēm tika pamanītas dažas lauskas, kas dod jaunu atziņu par pilskalna izmantošanas laiku. Pieredzes apmaiņa šādās apsekošanās palīdz precizēt atsevišķu pieminekļu raksturu un hronoloģiju.

Tās pašas dienas vakarā partneri tikās Alūksnes muzejā, lai pārrunātu projekta gaitu un precizētu projekta laika grafiku atlikušajam laika periodam. Katrs partneris informēja par veicamajiem darbiem un laiku, kad plāno izpildīt visu projektā iecerēto.

20.septembrī, piedaloties vietējās preses pārstāvjiem, partneri pastāstīja, ko katrs ir paveicis 17 projekta mēnešos un dalījās arī ar pārrobežu pieredzi, kas palīdzējusi atklāt ko noderīgu savā apkaimē.

Stāstījumu papildināja fotogrāfijas un dažādi uzskates materiāli, kas tapuši šo mēnešu laikā, gan veicot kopīgas pieminekļu apsekošanas, gan izrakumus, gan organizējot informatīvus pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.

 

Karels Siks (Karell Sikk) iepazīstināja ar paveikto darbu arheoloģijas pieminekļu datu bāzes izveidē un demonstrēja jau ievadīto datu attēlojumu dažādās kartēs un dažādās meklēšanas iespējas. Šobrīd datu bāzes pieejamas tikai projekta partneriem, bet vēlāk tās tiks nodotas zinātnieku un vietējo pašvaldību speciālistiem. Lai pasargātu pieminekļus no pastiprinātiem „melno arheologu” apciemojumiem, šī informācija netiks nodota publiskai lietošanai.

Pēc preses jautājumiem, partneri turpināja darbu, kas saistīta ar projekta īstenošanu.

 

27.09.2013.

Inese ZĪMELE-JAUNIŅA

Alūksnes novada pašvaldības

Projektu vadītāja

inese.zimele@aluksne.lv

Foto: Alūksnes muzejs