Projekta partneri iepazīstas ar Ludzas novada arheoloģiskajiem pieminekļiem

No 27. -29. augustam pārrobežu projekta “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai” ietvaros notika arheoloģisko pieminekļu apsekošana Ludzas novadā, kurā piedalījās projektā iesaistītie Latvijas, Igaunijas un Krievijas projekta partneri. Pieminekļu apsekošanu organizēja LU Latvijas vēstures institūts (koordinatore A.Vilcāne) sadarbībā ar Ludzas pašvaldību (koordinatore T.Juškāne). Apsekošanā piedalījās arheologi, studenti, muzeju darbinieki – kopumā 10 dalībnieki. Priekšstatu par Ludzas novada vēsturi un kultūrvēsturi pasākuma dalībniekiem bija iespēja iegūt, iepazīstoties ar Ludzas Novadpētniecības muzeja arheoloģisko un vēstures ekspozīciju. Pieminekļu apsekošanas maršrutu izstrādāja A.Vilcāne, tos dabā atrast palīdzēja Ludzas NM speciāliste A.Zīmele un VAS “Latvijas valsts meži” speciālists Jānis Latišenko.

Neskatoties uz dažbrīd ne visai labvēlīgiem laika apstākļiem un dažviet grūti izbraucamiem ceļiem kopumā tika apskatīti 30 pieminekļi Pildas, Nukšu, Istras, Pureņu, Isnaudas pagastā, kā arī pašā Ludzas pilsētā. Igaunijas un Krievijas arheologiem bija iespēja iepazīties ar dažādu periodu dzīvesvietām (akmens laikmeta apmetnēm, metālu perioda pilskalniem, viduslaiku pili Ludzā), ar dažāda veida apbedījumu vietām- līdzenajiem senkapiem, uzkalniņu kapiem, viduslaiku kapsētām, kā arī kulta vietu-Pātarovas Velna pēdas akmeni.

Kaimiņzemju arheoloģisko pieminekļu iepazīšana arheologiem ļauj izprast gan arheoloģisko pieminekļu saglabāšanas un aizsardzības problēmas, gan risināt zinātniskas problēmas, kā, piemēram, kultūru izplatību, apdzīvotības intensitāti, apbedīšanas tradīcijas, to izmaiņas laikā un telpā u.c. jautājumus.

Projekta partneri pārrunāja arī projekta gaitu un precizēja projekta laika grafiku atlikušajam laika periodam.

Teksts un foto: A.Vilcāne, projekta un valsts koordinatore